مراسم ترحیم

لزوم سرعت و دقت در اجرای مراسم ترحیم، تشریفات بزرگ اصلانی را بر آن داشت تا تیم اختصاصی برای این امور فراهم و گرد هم آورد تا در مدت زمان محدود کلیه خدمات مربوط به اینگونه مراسم را به نحو احسن اجرا نمایند